Aikido Videoları

 

O'Sensei Morihei Ueshiba 

Nobuyoshi Tamura Shihan

Nebi Vural Sensei